ဘွဲ့ရပြီးခါစလူငယ်များ၊ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင်း အတွေ့အကြုံ မရှိသေးသူများ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တစ်ခုခုတွင် စမ်းသပ်လုပ်ကိုင်ကြည့်လိုသူများအတွက် အလုပ်သင်ဆင်းခြင်းမှာ အခွင့်အလမ်းကြီးတစ်ခု ဖြစ်သည်။ အလုပ်သင်ဆင်းခြင်းအားဖြင့် အလုပ်၏သဘောသဘာဝကို နားလည်လာစေကာ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုစွမ်းရည်ကိုတိုးတက်စေပြီး၊ လုပ်ငန်းအတွက်လိုအပ်သော ကျွမ်းကျင်မှုများကို သင်ယူလာနိုင်စေသည်။

buying a home

အလုပ်သင်ဆင်းခြင်းအားဖြင့် မည်သည့်အကျိုးကျေးဇူးများရရှိမည်နည်း။ အလုပ်သင်ဆင်းခြင်းအားဖြင့် လက်တွေ့ဘဝလုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံများကို ရရှိနိုင်သည်။ ကျောင်းတွင်သင်ယူခဲ့သမျှကို လုပ်ငန်းခွင်တွင် အသုံးချနိုင်သည်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် အလုပ်သင်ဆင်းခြင်းအားဖြင့် မိမိ၏ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အသိအကျွမ်းများလည်း တိုးပွားလာနိုင်ပါသည်။

မည်သည့်အလုပ်သင်အမျိုးအစားများ ရှိသနည်း။ ကုမ္ပဏီနှင့် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တို့အပေါ်မူတည်၍ အလုပ်သင်အမျိုးအစားများ ကွဲပြားနိုင်သည်။ မတူညီသော လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံများပေးနိုင်သကဲ့သို့ သင့်ကို ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်များ သင်ကြားပေးနိုင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် အလုပ်သင်ဆင်းရန်မှာ မိမိတက်ရောက်နေသည့် တက္ကသိုလ်၏ လိုအပ်ချက်တစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်။ အန်ဂျီအို၊ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမှလည်း စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများအတွက် အလုပ်သင်များလာရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်သည်။ မိမိနှစ်သက်သည့် အလုပ်အကိုင်ရွေးချယ်မှုအပေါ်မူတည်၍ အလုပ်သင်အမျိုးအစားကို ရှာဖွေနိုင်ပြီး ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်နိုင်သည်။

အလုပ်သင်အလုပ် မည်သို့ရှာမည်နည်း။ တက္ကသိုလ်များတွင် မိမိတို့ကျောင်းသားများအတွက် အလုပ်သင်အစီအစဉ်များရှိသည်။ အလုပ်သင်အလုပ်များကို အွန်လိုင်းနှင့် အဖွဲ့အစည်းအချို့တို့မှတစ်ဆင့် ရှာဖွေနိုင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ မိမိအလုပ်လုပ်ကိုင်လိုသောကုမ္ပဏီတွင် အလုပ်ခန့်ထားခြင်းမခံရမီ အလုပ်သင်ခေါ်ယူပါက ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသော နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းကြီးများတွင် ရာထူးငယ်များအတွက်သာမက စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအလုပ်ကိုင်များအတွက်ပင် အလုပ်သင်အစီအစဉ်များရှိသည်။

မျှဝေမည်